Salgs & Leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Larsen A/S, CVR DK 25 16 09 24

Følgende salgsbetingelser og vilkår gælder, medmindre andet skriftlig er aftalt med Larsen a/s CVR. DK 25 16 09 24

Købers egne købs- og leveringsvilkår medfører ingen forpligtigelser for Larsen a/s, medmindre Larsen a/s skriftligt har accepteret dem.

Alle vores tilbud er uforpligtende og afgives med forbehold af ret til ændringer i pris og mængde. Sælger er berettiget til at ændre aftalte priser i overensstemmelse med ændringer i valutakurser, indkøbspriser, told- og afgiftssatser, forsikringssatser eller forhold i øvrigt uden for sælgers kontrol. Vi forbeholder os ret til mellemsalg.

Alle vores priser er eks. moms samt udgift til udstedelse af evt. plante- og sundhedscertifikat, samt enhver form for udførselsdokumenter.

Betalingsbetingelser er netto kontant ved levering, medmindre andet skriftligt er aftalt.

Hvis betaling er overskredet i henhold til faktura betingelser, er vi berettiget til at tilskrive renter med 2 % pr. måned og pålægge et gebyr for evt. rykning mv. på kr. 100,00 pr. rykker.
Alle leverede varer forbliver vor ejendom indtil køber har opfyldt sine forpligtigelser. Købers forsinkede betaling berettiger os til at annullere bekræftede ordrer.
Med mindre andet er anført, er vore priser ab fabrik, Søllinge, Danmark

De i tilbud og aftaler anførte priser anses at omfatte sælgerens standardemballage. Paller faktureres særskilt. Ejendomsretten til de pågældende paller tilhører Larsen a/s.

Vi kan ikke garantere, at leverede varer svarer nøjagtigt til beskrivelser eller vareprøver, ligesom illustrationer i kataloger skal betragtes som vejledende.

Vi tager forbehold for udsolgte artikler samt mis avl på afgrøderne.

Al oparbejdning af juletræer sker i henhold til det enhver tid gældende sorteringsreglement.*) *)Fældning af træer, netning, palletering og læsning.
Vi er kun forpligtet af ordrer, vi har bekræftet skriftligt. Skriftligt bekræftede ordrer er bindende for køber og kan kun ændres, såfremt vi skriftligt har accepteret ændringen.

Forinden bekræftelse af større ordrer, forbeholder vi os ret til fra køber at få stillet betalingsgaranti af købers pengeinstitut.

Al levering sker under forudsætning af vellykket kultur/opdyrkning og med forbehold for Force Majeure, herunder ufremkommeligt føre, almindelig vareknaphed, arbejdskonflikter, brand, forsinkelse eller mangler ved leverancer fra underleverandører, krig, valutarestriktioner eller mangel på transportmidler er vi uden ansvar for ethvert økonomisk krav fra køber. Sådanne forhold berettiger ikke køber til at annullere afgivne ordrer.

Såfremt der foreligger Force Majeure, er vi berettiget til at udsætte vore forpligtigelser eller annullere en indgået aftale, uden at køber kan kræve erstatning. Risiko for varen overgår fuldt ud til køber ved levering.

Levering anses at have fundet sted, når varen er overdraget til køber på det aftalte leveringssted.

Er varen solgt til afhentning af køber selv, anses levering at have fundet sted, når varen på det aftalte leveringstidspunkt er stillet til disposition for køber.
Larsen a/s forestår læsning af juletræer. Efter læsning henligger juletræerne for Købers regning og risiko.

Købte varer tilstræbes leveret til aftalt tidspunkt. Køber er ikke berettiget til at opsige aftale vedrørende køb af varer, med mindre levering er forsinket med mere end 1 uge, eller køber ved aftalens indgåelse skriftligt har præciseret at levering senest skal ske en bestemt dato.

Befragter skal gøres ansvarlig hvis der sker skade på varerne under transporten samt/ eller for fejllevering af disse.

Eventuelle reklamationer skal afgives skriftligt og ved billeddokumentation senest 48 timer efter levering. Efter denne periode anses varerne at være godkendt af modtager. Varerne må kun returneres hvis vi skriftligt har meddelt accept herpå.

Køber er forpligtet til forsvarlig opbevaring af reklamerede varer, indtil vi har fået fremvist varerne, og reklamationen er afgjort.

Vor erstatningsansvar kan ikke overstige det fakturerede varebeløb, og vi hæfter således ikke for nogen følgevirkninger af berettiget reklamation.

Uoverensstemmelse vedrørende leverede varer og betalinger afgøres efter dansk ret ved sælgerens værneting, eller efter sælgerens valg ved Sø- og Handelsretten i København, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser træder i kraft den 1/7 2012, og afløser alle tidligere gældende salgs- og leveringsbetingelser. Ved købers accept af tilbud bekræftes samtidig nærværende betingelsers gyldighed for handelen.

Vi tager forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer samt leveringssvigt.

General Terms of Sale & Delivery

General terms of sales and delivery for Larsen A/S, CVR DK 25 16 09 24

The following sales- and delivery terms are valid, unless otherwise agreed in writing with Larsen a/s.

Buyers own sales and delivery terms do not place any obligation on Larsen a/s, unless Larsen a/s has accepted them in writing.

All our offers are non-binding and are given with reservation of right to change price and quantity. Seller is entitled to change the agreed prices in accordance with fluctuation in exchange rates, cost price, duty, insurance or other conditions which are beyond the control of seller. The terms are subject to availability of the goods.

All our prices are exclusive of VAT, expenses for the issue of plant and health certificates where necessary and any other export documents.
Terms of payment are net cash on delivery, unless otherwise agreed in writing.

If the terms of payment detailed on the invoice are not strictly adhered, we reserve the right to calculate interest at the rate of 2% per month and charge a fee for possible reminders of DKK 100,00 per reminder.
All goods supplied remain our property until buyer has fulfilled his obligations in their entirety. Buyer´s delay of payment entitles us to cancel all confirmed orders.

Unless otherwise agreed in writing, our prices are ex-factory Søllinge.

The price set out in quotations and agreements include seller´s standard packaging. Pallets will be invoiced separately.
The property right to the pallets belongs to Larsen a/s.
We cannot guarantee that goods delivered correspond exactly to description or samples, just as illustrations in catalogues are intended for guiding purpose only.

We reserve the right for goods to be out of stock and failure of crops.
All processing of Christmas trees*) shall take place in accordance with the grading rules currently in force.
*) Translator’s comment: The term processing covers all activities involved in the process of felling the trees and preparing them for transport, e.g. felling, netting, palletizing and loading.
We are only bound by orders that have been confirmed in writing. Orders confirmed in writing are binding on the buyer and can only be changed subject to our prior written consent.
Before confirming large orders, we reserve the right to require that buyer obtains a guarantee of payment from bank.

Delivery is conditioned upon successful plantation/cultivation and subject to any kind of Force Majeure, e.g. impassable state of the roads, general shortage of goods, labor disputes, fire, delay or shortage of goods from our suppliers, war, exchange restriction or shortage on means of transportation, we are without any responsibility to neutron economic demand from buyer. These conditions do not entitle the buyer to cancel the order.
If there is a Force Majeure, we can delay our obligation or cancel an agreement without paying damages to the buyer.
Risk passes to buyer on delivery.
Delivery has been made when the goods are transferred to buyer at the agreed place of delivery.

If the articles sold are to be collected by the buyer in person, the goods have been delivered when they are placed at the disposal of the buyer at the agreed delivery time. Larsen a/s shall handle loading of Christmas trees. After loading, the risk of the Christmas trees shall pass to the Buyer.
We aim to deliver the purchased goods at the agreed time.

The buyer is not entitled to cancel the purchase agreement, unless delivery is more than 1 week late, or unless the buyer on signing the agreement pointed out in writing that it must be on an agreed date.

The freight operator is liable for any damage to the goods during transportation and/or for incorrect delivery during transit.
Any claim should be in writing and with photo documentation 48 hour after delivery. After this period the other part is deemed to have accepted the goods. Goods may only be returned where previous permission has been given by us in writing.
The buyer is obligated to take prudent care of goods concerned, until we have seen the goods and the claim is settled.
Our liability to pay damages cannot be more than the amount of the invoice for the delivered goods. We are not responsible for any consequences of an entitled claim.
Disagreement regarding delivered goods and payments will be settled according to Danish law and seller's jurisdiction or if seller choses so, but the Maritime and Commercial Court in Copenhagen if the conditions her fore are met.
The present terms of sale and delivery shall come into force on 1/7 2012, and replace all previous terms of sale and delivery.
On acceptance of quotations and offers, buyer confirms the validity of the present conditions of business.

We take no liability for misprints, pricing errors, VAT and tax changes and supply shortages.

Allgemeine Verkaufs und Lieferbedingungen

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen für Larsen A/S, CVR DK 25 16 09 24

Folgende Lieferbedingungen und Umstände gelten, soweit nichts anderes schriftlich mit Larsen a/s vereinbart ist.

Die Kauf - und Lieferungsbedingungen des Käufers ziehen keine Verpflichtungen für Larsen a/s nach sich, wenn Larsen a/s sie nicht schriftlich akzeptiert hat.

Alle unsere Angebote sind unverbindlich und werden mit Vorbehaltend für Recht auf Preis- und Mengenänderungen abgegeben. Der Verkäufer ist berechtigt, die Preise in Übereistimmung mit geänderten Devisenkursen, Einkaufspreisen, Zoll - und Abgabensätzen, Versicherungssätzen oder sonstigen Verhältnissen außerhalb der Kontrolle des Verkäufers zu ändern. Wir behalten uns auch das Recht des Zwischenverkaufs vor.

Alle unsere Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer sowie Kosten für Ausgabe eines eventuellen Pflanzen- und Gesundheitszertifikats sowie jeglicher Form von Exportdokumenten.
Die Zahlungsbedingungen sind Netto Kasse bei Lieferung, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist.

Verspätet sich die Zahlung laut den Rechnungsbedingungen, sind wir berechtigt, pro Monat 2 % Verzugszinsen zu erheben sowie eine Gebühr von DKK 100,00 pro eventuelle Mahnung u.a.m.

Alle gelieferten Waren verbleiben unser Eigentum bis der Käufer seinen Verpflichtungen nachgekommen ist. Zahlungsverzug des Käufers berechtigt uns, bestätigte Aufträge zu annullieren.
Wenn nichts anderes angegeben ist, sind die Preise ab Fabrik, Søllinge, Dänemark.

Die im Angebot und Vereinbarungen angegebenen Preise sind einschließlich Standardverpackung des Verkäufers. Palletten werden extra berechnet. Larsen a/s hat das Eigentumsrecht über die genannten Paletten.

Wir können nicht garantieren, dass die gelieferten Waren genau der Beschreibung oder dem Muster entsprechen und auch die Abbildungen im katalog sind nur richtungsweisend.
Wir nehmen Vorbehalt gegen ausverkaufte Artikel und Missernte.

Die gesamte Transportvorvorbereitung für die Weihnachbäume erfolgt gemäß den jeweils geltenden Sortieren Vorschriften').
') Fällen, netzt Verpackung, Palettierung und Verladung.

Wir sind nur von Aufträgen, die wir schriftlich bestätigt haben, verpflichtet. Schriftlich bestätigte Aufträge sind bindend für den Käufer und können nur geändert werden, wenn wir die Änderungen schriftlich akzeptiert haben.
Vor der Bestätigung größerer Aufträge behalten wir uns das Recht vor, vom Käufer eine Zahlungsgarantie seines Geldinstituts zu fordern.
Jeden Lieferung erfolgt unter der Voraussetzung, dass Kultur/Anbau gelungen sind und unter Vorbehalt vor höherer Gewalt jeglicher Art, einschl. Unwegsamkeit, allgemeine Warenknappheit, Arbeitskonflikte, Feure, Verspätungen, oder Mängel der Lieferungen von Zulieferern, Krieg, Devisenrestriktionen oder Mangel an Transportmitteln übernehmen wir keine Haftung für jegliche finanzielle Forderung des Käufers. Solche Vorbehalte berechtigen den Käufer nicht, den erteilen Auftrag zu widerrufen.
Bei höherer Gewalt sind wir berechtigt, unsere Verpflichtungen zu verschieben oder oder die Vereinbarung rückgängig zu machen, ohne dass der Käufer Entschädigung verlangen kann.

Bei Lieferung geht das volle Risiko an den Käufer.
Die Lieferung hat stattgefunden, wenn die Ware an dem vereinbarten Lieferern an den Käufer übergeben wurde.

Ist die Ware zur Abholung vom Käufer selbst verkauft worden, hat die Lieferung stattgefunden, wenn die Ware zum vereinbarten Lieferungstermin zur Verfügung des Käufers gestellt ist.
Larsen a/s leitet das Verladen von Weihnachtsbäumen. Nach dem Verladen liegen die Weihnachtsbäume auf Rechnung und Risiko des Käufers.
Gekaufte Waren werden möglichst zum vereinbarten Zeitpunkt geliefert. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Vereinbarung über die gekauften Waren rückgängig zu machen, soweit die Lieferung nicht mehr als 1 Woche verspätet ist, oder der Käufer nicht bei der Vereinbarung des Kaufes schriftlich angegeben hat, dass die Lieferung spätestens zu einem bestimmten Zeitpunkt geschehen muss.
Der Transporteur ist verantwortlich für eventuelle Schäden an dem Waren des Transports und/oder für Fehlliferung der Waren.

Eventuelle Reklamationen müssen schriftlich und mit Bilddokumentation abgegeben werden und müssen binnen 48 Stunden nach Lieferung vorliegen. Nach Ablauf dieses Zeitraums werden die Waren als vom Empfänger angenommen und akzeptiert angesehen. Die Waren dürfen nur zurückgesandt werden, wenn wir unsere schriftliche Zusage mitgeteilt haben. Der Käufer ist dazu verpflichtet, die beanstandeten Waren ordnungsgemäß aufzubewahren, bis wir die Waren vorgezeigt bekommen haben und die Reklamation geregelt ist. Unsere Schadensersatzpflicht kann den Rechnung betrag nicht übersteigen und wir haften somit nicht für Folgewirkungen der berechtigten Reklamation.
Streitigkeiten bezüglich gelieferter Waren und Zahlung werden nach dänischem Recht am Sitz des Verkäufers entschieden oder nach Wahl des Verkäufers beim See - und Handelsgericht in Kopenhagen, falls die Bedingungen hierfür erfüllt sind.

Diese Verkaufs - und Lieferungsbedingungen treten am 1 Juli 2012 in Kraft und lösen alle bisher geltenden Verkaufs - und Lieferungsbedingungen ab.

Bei der Annahme des Angebotes durch den Käufer wird gleichzeitig die Gültigkeit der vorliegenden Bedingungen für den Handel bestätigt.
Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler, Fehlbewertungen, Mehrwertsteuer und Änderungen und Versorgungsengpässe